Politics

เปิด 72 กมธ.งบปี 65 ถกนัดแรกพรุ่งนี้

จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท ในวาระแรก ด้วยคะแนน 268 ต่อ 201 งดออกเสียง 2 จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 72 คน

กมธ.วิสามัญฯ จำนวน 72 คน แบ่งตามสัดส่วน ดังนี้สัดส่วนคณะรัฐมนตรี(ครม.) 18 คน ได้แก่

1. นายอาคม เติมวิทยาไพศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

4. นายเสมอกัน เที่ยงธรรม

5. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

6. พล.ท.วัลลภ นาคประสิทธิ์

7. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

8. นายวราเทพ รัตนากร

9. นายประสิทธิ์ มะหะหมัด

10. นายวิเชียร ชวลิต

11. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

12. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

13. นายนพดล พลเสน

14. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์

15. นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร

16. นายจุติ ไกรฤกษ์

17. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

18. นางนันทนา สงฆ์ประชา

ประชุมสภา2 210603

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน ได้แก่

1. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

2. นายไชยา พรหมา

3. ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

4. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

5. น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

6. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

7. นายบุญแก้ว สมวงศ์

8. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

9. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์

10. นายคงเดช ไชยศิวามงคล

11. นายเกรียง กัลป์ตินันท์

12. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

13. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

14. นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย

15. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 13 คน ได้แก่

1. นายวิรัช รัตนเศรษฐ

2. นายเอกราช ช่างเหลา

3. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์

4. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

5. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร

6. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์

7. นายสุชาติ อุสาหะ

8. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ

9. นายสายัณห์ ยุติธรรม

10. นายไผ่ ลิกค์

11. นางทัศนียา รัตนเศรษฐ

12. นายนิโรธ สุนทรเลขา

13. นายจักรัตน์ พั้วช่วย

 พรรคภูมิใจไทย จำนวน 7 คน ได้แก่

1. นายชาดา ไทยเศรษฐ์

2. นางนาที รัชกิจประการ

3. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

4. นายมณฑล โพธิ์คาย

5. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา

6. นายภราดร ปริศนานันทกุล

7. น.ส.มัลลิกา จิรพัฒนกุล

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

2. นางผ่องศรี ธาราภูมิ

3. น.ส.รังสิมา รอดรัศมี

4. นายสาคร เกี่ยวข้อง

5. นายชัยชนะ เดชเดโช

6. นายเดชอิศม์ ขาวทอง

 พรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน ได้แก่

1. น.ส.วรรณวิภา ไม้สน

2. น.ส.วรรณวลี ตะล่อมสิน

3. น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล

4. นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง

5. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

6. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

 พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

 พรรคเสรีรวมไทย 1 คน ได้แก่ นายวัชรา ณ วังขนาย

พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

 พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

 พรรครวมพลังประชาชาติไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสุพล จุลใส

พรรคเพื่อชาติ จำนวน 1 คน ได้แก่ นางลินดา เชิดชัย

 พรรคพลังท้องถิ่นไทย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายโกวิท พวงงาม

โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดการแปรญัติภายใน 30 วัน จะได้มีการประชุมกมธ. นัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ในกมธ. และกำหนดกรอบ การทำงานต่อไป ในวันพรุ่งนี้ (4 มิ.ย.)เวลา 10.00 น.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight