ดูหนังออนไลน์
Politics

686 ตลาดสดสอบตก! กรมอนามัยห่วงโควิดระบาด ‘ตลาดกทม.-ปริมณฑล’

กรมอนามัย ห่วงโควิดระบาดตลาดสดในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้มาตรการ 8 ข้อ ยกระดับการควบคุมตลาดสดในพื้นที่สีแดงเข้ม พบตลาดสด ไม่ผ่าน 686 แห่ง ไม่มีการคัดกรองลูกค้า

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาดสดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบมีการแพร่ระบาดในตลาดสดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครได้ออกคำสั่งปิดตลาดทั้งสิ้น 17 แห่ง เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด

สำหรับในส่วนของกรมอนามัย ได้กำหนดใช้มาตรการ 8 ข้อ เพื่อยกระดับการควบคุมตลาดสดในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยขอให้ผู้ประกอบการตลาดปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ประอบการตลาดต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus และผู้ค้า หรือลูกจ้างต้องประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่าน เว็บไซต์  ไทยเซฟไทย  จากข้อมูลการประเมินตนเองของผู้ประกอบการ ผ่าน Thai Stop COVID Plus พบว่า มีตลาดที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3,465 แห่ง ผ่านการประเมิน 2,779 แห่ง ไม่ผ่าน 686 แห่ง โดยมาตรการที่ยังดำเนินการได้น้อย คือ การลงทะเบียนเข้า-ออก การควบคุมจำนวนผู้มาซื้อของ และไม่มีการคัดกรองลูกค้า

2. จัดทำทะเบียนแผงค้า ผู้ค้า ผู้ช่วยขายของ และแรงงานต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในตลาด เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม กำกับ ติดตาม

3.  จัดทำทะเบียนรถเร่จำหน่ายอาหารที่มาซื้อสินค้าในตลาดเพื่อนำไปขายต่อ

4. เพิ่มมาตรการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อลดการสัมผัส

5. กรณีพบผู้ค้า ผู้ช่วยขายของ และแรงงานต่างด้าวป่วยให้หยุดขาย และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ทันที

6. ปิดตลาดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด

7. หากตลาดเปิดทำการให้มีการสลับแผงค้าให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของแผงค้าและจำนวนคนเข้มงวดคัดกรองผู้ค้าและผู้ช่วยขายของให้มั่นใจว่าไม่ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการเจ็บป่วยหรืออาจมีผลตรวจยืนยัน

8.  ให้ตลาดปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ และเน้นการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น

สำหรับผู้ซื้อสินค้าภายในตลาดควรมีการประเมินตนเองทุกวัน ผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” ก่อนออกจากบ้าน และควรวางแผนการซื้อสินค้าเพื่อลดเวลาการใช้บริการในตลาดต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้า-ออกตามจุดที่ตลาดกำหนดไว้ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังใช้บริการในตลาดทุกครั้งกรณีซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ควรเลือกอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินสด หรือการสัมผัสกับผู้ขาย หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอจามให้งดเข้ามาใช้บริการในตลาด

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องควบคุม กำกับและติดตามให้ตลาดมีการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดให้เกิดการปฏิบัติจริงจังโดยบูรณาการงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบกิจการตลาดและเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้ โดยให้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่20)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight