Politics

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์’ นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง “นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยที่มาตรา 17 บัญญัติให้แก้ไขคําว่า “ประธานสภาราชวิทยาลัย” ในพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 เป็นคําว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” และบรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใด ที่ใช้คําว่า “ประธานสภา ราชวิทยาลัย” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย ให้ใช้คําว่า “นายกสภาราชวิทยาลัย” แทน นั้น

เนื่องจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดํารงตําแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์มาครบกําหนดตามวาระแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นําความกราบทูล ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอพระราชทานพระกรุณาแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกวาระหนึ่ง

การนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว พระราชทาน พระกรุณาทรงรับดํารงตําแหน่งนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามเสนอ และที่ประชุมสภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้ว มีมติสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงตอบรับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว

จึงเสนอขอให้นําความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นําความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดํารงตําแหน่ง นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

494440

อ่านข่าวเพิ่มเติม