ดูหนังออนไลน์
Politics

ปลดล็อค ‘ใบกระท่อม’ พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ปลดล็อก”พืชกระท่อม” พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อเหมาะบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่บริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน 

เว็ปไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) .. 2564 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในหลายประเทศมิได้กำหนดให้พืชกระท่อม เป็นยาเสพติดให้โทษประกอบกับอนุสัญญาเดี่ยวว่า ด้วยยาเสพติดให้โทษ ..1961 และพิธีสาร แก้ไขอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ..1972 มิได้กำหนดให้ “พืชกระท่อม” เป็นยาเสพติดให้โทษ

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิก พืชกระท่อม จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

1กระท่อม

2กระท่อม

3 กระท่อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight