Politics

ครม.อนุมัติงบ 311 ล้าน! แก้โควิดระบาดในเรือนจำ!

ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติกรอบวงเงิน 311 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันโควิด ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 311,650,300 บาท เป็นค่าใช้จ่าย ในการแก้ไขและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย

  1. ค่าชุดตรวจไวรัสโควิด-19 แบบ RT PCR จำนวน 100,000 ชุด เป็นเงิน 80 ล้านบาท
  2. ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยวิกฤติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 51,967,200 บาท
  3. ค่าก่อสร้างโรงพยาบาลสนามประจำเขตกลุ่มเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 10 แห่ง เป็นเงิน 92,680,000 บาท
  4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงห้องกักกันโรคประจำเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 65 แห่ง เป็นเงิน 49,835,500 บาท
  5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน เป็นเงิน 37,167,600 บาท

งบแก้โควิด 25564

นายอนุชา กล่าวว่า สำหรับการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ติดเชื้อนั้น ให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ โดยขอรับการสนับสนุนยาจากกระทรวงสาธารณสุขโดยตรง และเร่งด่วน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานหลายแห่ง จึงจำเป็นต้องก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรี จึงได้มีบัญชาเห็นชอบ ให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้กรมราชทัณฑ์เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม