ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็คด่วน!! กทม.ประกาศคุมเข้ม 3 สถานที่ป้องโควิดระบาดหนัก เริ่มวันนี้

เช็คด่วน!! กทม.ประกาศมาตรการคุมเข้ม “แคมป์ก่อสร้าง-ตลาด-คอลเซ็นเตอร์” ป้องกันโควิดระบาดหนัก พร้อมสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง มีผลแล้ววันนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีเนื้อหาระบุถึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม


คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 14/64 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยมีคำสั่งดังนี้

1. ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้
1.1 ตลาด
1.2 แคมป์คนงานก่อสร้าง
1.3 สถานประกอบการ call center

2. ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม