ดูหนังออนไลน์
Politics

สมัครด่วน! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับ 43 อัตรา

สมัครด่วน! อยากเป็นข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับบุคคลเข้ารับราชการ 43 อัตรา  เปิดรับถึง 28 พ.ค.นี้ 

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า รับราชการ ในตำแหน่งนักวิเทศสหการปฎิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ และเจ้าพนักงานปฎิบัติงาน

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและเงินเดือนที่จะได้รับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปริญญาตรี
– ตำแหน่งนักวิเทศสหการปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
-ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการอัตราเงินเดือน 15,000 -16,500 บาท

ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่องปัจจัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

ตำแหน่งประเภททั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน 11,500 -12,650 บาท

ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่องปัจจัยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

ตำแหน่งว่าง
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
-ตำแหน่งนักวิเทศสหการปฎิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งงานประเภททั่วไป
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

คุณสมับัติผู้มีสิทธิสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

เป็นบุคคลล้มละลาย

เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดตามลิงก์ https://file.job.thai.com/prakad/mfa2021051/mfa2021051_2

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight