ดูหนังออนไลน์
Politics

รัฐบาลยันทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ‘ประชุมสภาฯ’ ก็ไม่เว้น!!

“โฆษกรัฐบาล” ยืนยันประชาชนทุกคน ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตามมาตรการ รวมถึงการประชุมสภาฯเนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันการสวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนดที่ระบุให้มีการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และยังเป็นมาตรการที่ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามมาตรการของ ศบค.ที่ออกไปแล้ว และยังมีผลต่อไป รวมถึงการประชุมสภาฯต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของคนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีตามข้อแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะยังคงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อ การจัดกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายที่ดําเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในกรณีที่กลุ่มบุคคลที่จําเป็นต้องเข้าประชุมอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นระยะเวลานาน และต่อเนื่องหลายชั่วโมง ซึ่งการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาอาจไม่สะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ในการประชุม หากผู้จัดประชุมได้กําหนดให้มีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคล และได้ดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกําหนดอย่างรอบคอบ รัดกุม และเข้มงวดเพียงพอแล้ว เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม

การให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และเครื่องป้องกันตามมาตรการ ที่ทางราชการกําหนด รวมทั้งการแสดงใบรับรองผลการตรวจว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดให้มีกระบวนการคัดกรองโดยพิจารณาจากอาการของโรค ประกอบกับ ได้ดําเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการประชุมตามระเบียบหรือข้อบังคับเมื่อเกิดเหตุที่มีความเสี่ยง

โดยให้ผู้ควบคุมการประชุมกําหนดให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาการประชุม แต่อาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะช่วงเวลาของการอภิปรายหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และความสมควรแก่เหตุ

อ่านข่าวเพิ่มเติม