ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯประกาศ ผ่อนผันสวมหน้ากากอนามัย -นั่งกินในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับเเนื้อหาของข้อกำหนดดังกล่าว สำหรับเนื้อหาของข้อกำหนดดังกล่าวนั้น  ข้อ 1. เป็นข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า โดยผ่อนผันการสวมหน้ากาก หากในช่วงเวลาที่มีการอภิปราย หรือแสดงความเห็นในที่ประชุม ได้ตามความเหมาะสมแห่งสภาพการณ์และตามสมควรแก่เหตุ

ส่วนข้อ 2 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

1. กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม ) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปรากำร รวม 4 จังหวัด

2. กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) รวม 17  จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี

3.  เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) รวม 56 จังหวัด

สำหรับข้อ 3  กำหนดมาตรการควบคุมการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ที่จำเป็น สำหรับสถานที่กิจการ หรือกิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้ เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

เช่น ในพื้นที่สีแดงเข้ม อนุญาตร้านให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน เวลา 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนที่นั่งปกติ ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำไปบริโภคที่อื่นได้จนถึงเวลา 23.00 น.เป็นต้น

ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 17 จังหวัด สามารถนั่งกินอาหารที่ร้านได้ถึง 23.00 น. ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และในส่วนพื้นที่ควบคุม (สีส้ม)  56 จังหวัด สามารถนั่งกินอาหารที่ร้านได้ตามปกติ แต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight