Politics

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับจราจรรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับจำกัดความเร็ว – ห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน 901 แลนด์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชุนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียงในถนนสายต่างๆ

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ (๓๘)และมาตรา ๑๓๙ (๖) (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ แต่งตั้ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ จำกัดความเร็ว ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชยการ

ข้อ ๔ ห้ามใช้เสียงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (๙๐๑ แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๔.๑ ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกพาณิชยการ
๔.๒ ถนนพระรามที่ ๕ ตั้งแต่แยกพาณิชยการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร
๔.๓ ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราช ถึงแยกเสาวนีย์

ข้อ ๕ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ
หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

901 land 13564

อ่านข่าวเพิ่มเติม