Politics

‘มท.’ กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเฝ้าระวังต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” กำชับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยระบุว่า ด้วยปรากฏข่าวสารว่า มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนและเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการควบคุม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ การปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน, การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน และการปฏิบัติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้

ฉัตรชัย 9564

จังหวัดพื้นที่ชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการลักลอบเข้าประเทศและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมทั้งตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรองโรคบุคคลที่เดินทางเข้าเมืองและรถขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วางระบบการตรวจตราโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก พร้อมกำชับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ สำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน

ทั้งนี้ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงาน สถานประกอบการ หอพัก เพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือตรวจสอบ มิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพัก พร้อมสร้างการรับรู้กับประชาชนทั่วไปให้ช่วยสำรวจตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

หากพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายหรือมีข้อมูลเบาะแส ขบวนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม