Politics

‘ศบค.มท.’ กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมแผนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ


“ศบค.มท.” สั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมแผนการจัดสรร “วัคซีนโควิด” ทั่วประเทศให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข คาดเริ่มให้บริการ 7 มิถุนายนเป็นต้นไป

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้หารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ครอบคลุมด้าน ภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ฉัตรชัย6564

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการและข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร นำเสนอความพร้อมการเตรียมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพื้นที่ ตามแนวทางการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของ ศปก.ศบค. ในการเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ฉีดวัคซีน การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน

โดยการเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค เช่น ทหาร ตำรวจ ผู้ทำงานสถานกักกันตัว กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถสาธารณะ ครู ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรค และประชาชนทั่วไป

ส่วนการเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการฉีดวัคซีน ให้เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่ได้รับและแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด โดยให้มีความพร้อมสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับสถานที่ ให้พิจารณาจัดสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กระจายจุดอย่างทั่วถึง โดยประสานขอความร่วมมือจากภาคราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดระยะเวลาการฉีดวัคซีนแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นอกจากนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ บูรณาการแบ่งมอบภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามแผนการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ วางระบบการซักซ้อมแผน กำกับ ติดตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ไม่เกิดความสับสน

ศบค มท 720x1024 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม