ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วนสุด! 50 เขต กทม. งดบริการงานทะเบียน แรงงานต่างด้าว ทุกกรณี


50 เขต กทม. งดบริการงานทะเบียน แรงงานต่างด้าว ทุกกรณี ออกหนังสือสั่งการ แนวทางให้บริการ ป้องกันโควิดระบาด สำหรับวันธรรมดา-วันหยุด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน และมีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

cell virusโควิดใน ม ๒๑๐๔๒๓ 1

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

  • ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด – ตาย และให้บริการตรวจ คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะกรณีบัตรหาย งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
  • ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักชัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด – ตาย รวมทั้งงดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย)

ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตามให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ

นอกจากนี้ได้กำชับ 50 สำนักงานเขต พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ “ไทยชนะ” มาใช้อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม