Politics

นนทบุรีสาหัส! ติดโควิดวันนี้ 48 ราย โยงสถานบันเทิงใน 5 อำเภอ

โควิดนนทบุรีลามไม่หยุด! วันนี้พบผู้ติดเชื้อพุ่ง 48 ราย ในพื้นที่ 5 อำเภอ โยงสถานบันเทิง ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง18-30 ปี 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี สรุปผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จังหวัดนนทบุรี ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 48 ราย  ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง เพศหญิง 28 ราย  เพศชาย 20 ราย

ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 18 ราย
อำเภอเมือง 16 ราย
อำเภอบางบัวทอง 7 ราย
อำเภอบางกรวย 4 ราย
อำเภอบางใหญ่ 3 ราย
มีอาการ 35 ราย (73%)
ไม่มีอาการ 13 ราย (27%)

ผับบาร์

 ความสัมพันธ์
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 35 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง)

2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 9 ราย

3. The Moon Bar นนทบุรี 2 ราย

4. Nop Bar เมืองทอง 1 ราย

5. ไม่ทราบชัดเจน 1 ราย

‼️ค่า CT (Cycle Threshold)

– ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า

– ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

1. เคส 394 อาย 35 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 36.63

2. เคส 395 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ พนักงานร้านอาหาร สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 28.69 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

3. เคส 396 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาดอาชีพ พนักงานโรงพยาบาลนนทเวช ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 14.52

4. เคส 397 อายุ 18 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางไผ่ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT =14.73

นนทบุรี12

5. เคส 398 อายุ 18 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 24.24

6. เคส 399 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางรักน้อยอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.43

7. เคส 400 อายุ 55 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ ข้าราชการ สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.41 นอนโรงพยาบาลตำรวจ

8. เคส 401 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานเอกชน ไปเที่ยว The Moon Bar มีอาการ CT = 32.67

9. เคส 402 อายุ 22 ปี เพศชาย (พม่า) อ.บางบัวทอง ต.บางคูรัด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 33.69 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

10. เคส 403 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ ช่างซ่อมเครื่องบิน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.31

11. เคส 404 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.73

12. เคส 405 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.26

13. เคส 406 อายุ 4 เดือน เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ ในปกครอง LQ ไม่มีอาการ CT = 32.41 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์

14. เคส 407 อายุ 49 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลนสัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.19

15. เคส 408 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ พนักงานบริการ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 18.38

16. เคส 409 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ สถานบันเทิง กทม. มีอาการ CT = 17.52 นอนโรงพยาบาล

17. เคส 410 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสสระ ไปเที่ยว Top One มีอาการ CT = 18.18

18. เคส 411 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ อิสระ ไป Top One มีอาการ CT = 17.76

19. เคส 412 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ อิสระ สถานบันเทิงในกทม. มีอาการ CT = 12.38

20. เคส 413 อายุ 52 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 32.83 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

21. เคส 414 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.46 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

22. เคส 415 อายุ 51 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 35.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

23. เคส 416 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

24. เคส 417 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.14 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

25. เคส 418 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 16.49

26. เคส 419 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญอาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.43 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง

ผับบาร์

27. เคส 420 อายุ 35 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 12.33

28. เคส 421อายุ 14 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 17.33 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

29. เคส 422 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ไทรม้า อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.48 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

30. เคส 423 อายุ 40 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.18 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

31. เคส 424 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ ธุรกิจส่วนตัวเอง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.02 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

32. เคส 425 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 23.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

33. เคส426 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสออาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.25 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

34. เคส 427 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขนอาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.30 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

35. เคส 428 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.38

36. เคส 429 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 33.34 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

37. เคส 430 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.76 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

นนทบุรีโควิด-19 ลามหนัก!

38. เคส 431อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 17.28

39. เคส 432 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ CT = 31.04

40. เคส 433 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทราย ไปเที่ยว The Moon Bar ไม่มีอาการ CT = 32.08 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

41. เคส 434 อายุ 25 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ พนักงานธนาคารทหารไทย จตุจักร ไปเที่ยวทองหล่อ คริสตัล บาร์ มีอาการ CT = 18.10 นอนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์

42. เคส 435 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยว Top One รัชดา มีอาการ CT = 33.55

43. เคส 436 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 32.00

44. เคส 437 อายุ 51 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐอาชีพ พนักงานบริษัท ไปเที่ยวเอกมัย เบียร์เฮาส์ มีอาการ CT = 15.10

45. เคส 438 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ท่าทรายอาชีพ ว่างงาน ไปเที่ยวคลาสเซ็สบาร์ มีอาการ CT = 14.38

46. เคส 439 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.83

47. เคส 440 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.02

48. เคส 441 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บางพูดอาชีพ พนักงานบริการ Nop Bar เมืองทอง ไม่มีอาการ CT = 31.37

พร้อมกันนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตาม QR Code เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรค

นน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight