ดูหนังออนไลน์
General

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคล ในการจัดอันดับ Scimago

มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคล อันดับ 25 ของประเทศ ในการจัดอันดับ Scimago  ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้เราพบว่า มทร.อีสาน มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ

จากติดตามผลการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 (Scimago Institutions Rankings 2021) ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน และดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา

ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

โดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน

1. ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus

2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3. ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน www.rmuti.ac.th จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

โดยในปี 2021 นี้ เป็นที่น่ายินดีว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศไทย  เป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่อันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการวิจัย สัดส่วน 50% มทร .อีสาน ติดอันดับที่ 20 ของไทยและ อันดับที่ 455 ของโลก

2. ด้านนวัตกรรม สัดส่วน 30%  มทร .อีสาน ติดอันดับที่ 23 ของไทยและ อันดับที่ 525 ของโลก

3. ด้านสังคม สัดส่วน 20%   มทร .อีสาน ติดอันดับที่ 17 ของไทยและ อันดับที่ 250 ของโลก

อย่างไรก็ตาม ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ 10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ครบทุกมิติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight