ดูหนังออนไลน์
Politics

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ‘ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์’

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย – ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกแก่ “ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกแก่ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

97878465 1

อ่านข่าวเพิ่มเติม