Politics

‘นายกรัฐมนตรี’ ลงนามปรับวิปรัฐบาลใหม่ ปลด ‘ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์’


“นายกรัฐมนตรี” ลงนามคำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมปลด “ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์” บางคนออก เซ่นโหวตงดออกเสียงให้ “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 76/2564 เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบของรัฐสภา

ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสองของรัฐธรรมนูญปี 2560

จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้ โดยมีคณะกรรมการ 12 คน ประกอบด้วย

 1. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
 2. นายภราดร ปริศนานันทกุล
 3. นางสาวภริม พูลเจริญ
 4. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
 5. นายมณฑล โพธิ์คาย
 6. นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ
 7. นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ
 8. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
 9. นายสัมพันธ์ มะยูโซะ
 10. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 11. นายสาธิต อุ๋ยตระกูล
 12. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม 3 คน ประกอบด้วย

 1. นายอภิชา เลิศพชรกมล
 2. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
 3. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

ซึ่งคำสั่งลงวันที่ 23 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บุคคลที่ปรับออกจากวิปรัฐบาล เช่น นางสาววทันยา วงษ์โอภาษี ,นายศิริพงษ์ รัศมี กลุ่ม ส.ส.ดาวฤกษ์ ในพรรคพลังประชารัฐ ที่โหวตงดออกเสียงให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

468841 468842

อ่านข่าวเพิ่มเติม