ดูหนังออนไลน์
Politics

รู้ยัง! 3 จังหวัดไหนประชากรสูงสุดตอนนี้!

ราชกิจจาเผยแพร่ ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

จำนวนราษฎรทั่วราชอาญาจักร รวมทั้งสิ้น 66,186,727 คน มากที่สุด กรุงเทพมหานคร 5,588,222 คน , นครราชสีมา 2,633,217 คน , อุบลราชธานี 1,866,693 คน

คน01

 

คน02

คน03

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight