ดูหนังออนไลน์
Politics

‘บิ๊กตู่’ ยันรัฐบาลพร้อมยกระดับการทำงานให้ทันสมัย เปิดเผย โปร่งใส

“นายกรัฐมนตรี” พร้อมส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ย้ำรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการทำงานให้ทันสมัย เปิดเผย เชื่อมโยง และโปร่งใส

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาและมอบนโยบายในงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (International Open Data Day 2021) ผ่านวีดิทัศน์ ซึ่งนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้รัฐบาลทั่วโลกเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม โดยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ นอกจากจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของภาคเอกชนแล้ว ยังเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลและกระตุ้นให้ภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนงานเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ประยุทธ์2612 e1615010761208

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ data.go.th โดยเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนำข้อมูลเปิดเรื่องการติดเชื้อและพื้นที่เสี่ยงมาประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมโรคของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีการนำข้อมูลนี้ ไปต่อยอดการใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และบูรณาการการใช้งานจากข้อมูลเปิด

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันจนประสบความสำเร็จในการบูรณาการและเปิดเผยข้อมูลพิกัดตำแหน่งอุบัติเหตุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการระมัดระวังและลดปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมขอให้ส่วนราชการภาครัฐร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการทำงานภาครัฐให้มีความทันสมัย เปิดเผย เชื่อมโยง และโปร่งใส ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม