Politics

ศาลปกครองสูงสุด สั่งเพิกถอนคำสั่งปลด ‘คุณหญิงณัษฐนนท’ ออกจากปลัดกทม.


ศาลปกครองสูงสุด สั่งเพิกถอนคำสั่งปลด “คุณหญิงณัษฐนนท”ออกจากราชการปลัดกทม. กรณีเอี่ยวจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง ไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ป.ป.ช.ชี้มูลเกินอำนาจหน้าที่

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา แก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 5313/2551 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2551 ที่ให้ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน (ผู้ฟ้องคดี)  กรณีก่อให้เกิดความเสียหายจากการทุจริตการจัดซื้อรถ และเรือดับเพลิง รวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย จากบริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์รซอยก์ จํากัด ประเทศออสเตรีย เมื่อปี 2547 ออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ที่ศาลปกครอง ถนนเเจ้งวัฒนะ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 5313/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ที่ให้ลงโทษปลด คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร ออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ยกอุทธรณ์ของ คุณหญิงณัษฐนนท โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว

คดีนี้คุณหญิงณัษฐนนท ยื่นฟ้องว่ากรุงเทพมหานครกับพวกรวม 4 คน มีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ โดยอ้างว่าเมื่อครั้งคุณหญิงณัษฐนนท ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร กระทำผิดวินัยกรณีจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร

ณัฐนนท์111

โดยละเว้นไม่ตรวจสอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาดังกล่าว ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ทำให้การกระทำผิดโดยการลงนามในข้อตกลงซื้อขายกับบริษัท STEYR – DAIMLER – PUCH SPEZIALFAHRZEUG AG&CO KG บรรลุผล ซึ่งตัวเองได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่มีการยกอุทธรณ์ตามหนังสือลงวันที่ 24 กันยายน 2553 จึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเสียหาย

ส่วนที่ศาลปกครองสูงสุด สั่งเพิกถอนคำสั่งปลดออก ให้เหตุผลว่าเนื่องจากศาลเห็นว่า คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้กรุงเทพมหานคร ทราบว่า ในกรณีของคุณหญิงณัษฐนนทนั้น เป็นกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ซึ่งอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ อ.ก.ก. สามัญในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ได้มีมติให้ปลดคุณหญิงณัษฐนนทออกจากราชการ และต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 5313/2551 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ลงโทษปลดคุณหญิงณัษฐนนท ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณที่ คุณหญิงณัษฐนนท ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่า ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นต้นไป

อันเป็นการลงโทษคุณหญิงณัษฐนนท ในความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยมิได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นทำการสอบสวนทางวินัย ตามมาตรา 102 วรรคสอง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครลงโทษคุณหญิงณัษฐนนท

อันมิใช่ในความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ หนังสือฉบับดังกล่าวของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงเป็นเพียงการชี้มูลความผิดทางวินัยนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจถือเอารายงานเอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้

ดังนั้นเมื่อไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ตามนัยมาตรา 102 วรรคสอง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งกรุงเทพมหานครลงโทษปลดคุณหญิงณัษฐนนทออกจากราชการในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ

อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 84 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น คำสั่งลงโทษทางวินัยคุณหญิงณัษฐนนท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight