Politics

มีผลแล้ว! ประกันสังคม ‘เพิ่มค่าทำศพ – เงินสงเคราะห์’ กรณีตาย ผู้ประกันตน ม.40

ประกันสังคม “เพิ่มค่าทำศพ – เงินสงเคราะห์” กรณีตาย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้ค่าทำศพ สูงสุด 50,00 บาท 

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า พระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา การจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับ ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  โดยใจความสำคัญ คือ การแก้ไขเพิ่มอัตราเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1.เพิ่มค่าทำศพ กรณีจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 1 และ 2 เดือนละ 70 บาท หรือเดือนละ 100 บาท ในอัตราใหม่ 25,000 บาท จากเดิม 20,000 บาท ให้บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพ หรือสามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตน

2. เพิ่มเงินสงเคราะห์ เป็นอัตราใหม่ 8,000 บาท จากเดิม 3,000 บาท เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ ถ้าไม่ได้ทำหนังสือไว้ให้นำมาเฉลี่ยให้แก่สามีภรรยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตน ในจำนวนที่เท่ากัน

3. เพิ่มค่าทำศพ กรณีจ่ายเงินสมทบทางเลือกที่ 3 เดือนละ 300 บาท ในอัตราใหม่ 50,000 บาท จากเดิม 40,000 บาท ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ประกันสังคมม.33 210215

“การแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ได้รับเงินค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์ในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้รับ ความคุ้มครองจาก สปส.ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น” นายทศพล กล่าว

ราชกิจจา15

ราชกิจจา151

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight