ดูหนังออนไลน์
General

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ‘ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์’ เป็นพันตรีหญิง

“ราชกิจจานุเบกษา” แพร่ประกาศทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ “ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์” เป็นพันตรีหญิง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 256๐ มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต ่ากว่าชั้นนายพล จ่านวน 7 นาย ดังนี้

1. ว่าที่ พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ เป็น พันเอก
2. ว่าที่ พันตรี วรวิทย์ ถินสูงเนิน เป็น พันตรี
3. ว่าที่ พันตรีหญิง ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
4. ว่าที่ พันตรีหญิง ถวิล ภาคีเวช เป็น พันตรีหญิง
5. ว่าที่ ร้อยเอก ด่ารงค์ กะการดี เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ ร้อยโท สมโภชน์ โนรินทร์ เป็น ร้อยโท
7. ว่าที่ ร้อยโท จักรกริศน์ ทิพย์ทอง เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563

ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team