Politics

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 นาย


เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน ๘ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่ พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก
๒. ว่าที่ พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง
๓. ว่าที่ พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง
๔. ว่าที่ พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง
๕. ว่าที่ ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก
๖. ว่าที่ ร้อยโท ยอดเยี่ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท
๗. ว่าที่ ร้อยโท สุธี คำงาม เป็น ร้อยโท
๘. ว่าทที่ ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓
ลำดับที่ ๒ ลำดับที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

image big 60180591d4e9d

อ่านข่าวเพิ่มเติม