Politics

ราชกิจจาฯ แพร่คำพิพากษาศาลฎีกา คุก ‘วัฒนา’ 50 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำคุก “วัฒนา เมืองสุข” 50 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร พร้อมพวกรวม 9 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

คดีหมายเลขดำที่ อม.42/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 15/2563 ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายวัฒนา เมืองสุข จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 9 คน จำเลย คดีหมายเลขดำที่ อม. 102/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม.16/2563 ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน จำเลย

โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัย สําหรับผู้มีรายได้น้อยในรูปแบบของอาคารชุดและอาคารพักอาศัย ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภูมิภาค โดยมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และการเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดําเนินโครงการ กําหนดระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ ปี 2546 ถึง 2551 แบ่งเป็น 5 ระยะ
มีเป้าหมายก่อสร้างที่อยู่อาศัย จํานวน 600,000 หน่วย

คำพิพากษาของศาล ให้นายวัฒนา เมืองสุข

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านที่นี่)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight