Politics

ศธ.ยันเปิดเรียน 1 ก.พ. – ‘ครู -นักเรียน’ อยู่สมุทรสาครทำอย่างไร?

“ณัฏฐพล” ย้ำเปิดเรียน 1 ก.พ.นี้  ยกเว้นสมุทรสาคร “ครู- นักเรียน”  อยู่สมุทรสาคร ต้องวางแนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เสนอครม.ช่วยเหลือค่า Internet 

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่ ประกาศปิดเรียนใน 28 จังหวัด ไปตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่  การเตรียมเปิดเรียน ได้ขอให้โรงเรียนคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัย  ต้องยึดมาตรการที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด ทุกโรงเรียนเข้าใจตรงกันแล้วว่า การเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ อาจจะมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร แต่มี ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน อาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร อาจต้องวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือให้ใบงานและแบบฝึกหัด กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง โรงเรียนสามารถปรับตัวสร้างความยืดหยุ่นได้

ในอนาคตอาจมีบางโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขึ้นอีกระลอกหนึ่ง โรงเรียนต้องบริหารจัดการตามมาตราการที่เคยทำมาแล้ว เช่น การปิดชั้นเรียน ให้นักเรียนเรียนสลับเวลา สลับวันมาเรียน หรือสลับสัปดาห์เรียน  ถือว่าโรงเรียนทุกแห่งมีความคุ้นเคยในการรับกับกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่พอสมควรแล้ว และที่ผ่านมาก็สามารถบริหารจัดการได้ จะเห็นว่าการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้มาจากโรงเรียน ประมาทไม่ได้ โดยเฉพาะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ต้องระมัดระวังในการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง หรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

“ผมว่าการเปิดโรงเรียนทำให้เด็กได้มีโอกาสกลับมารับการเรียนการสอนที่เหมาะสม  แม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่ถือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ  เราต้องติดตามความคืบหน้าต่อไป ว่าการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จะเพิ่มความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มากน้อยแค่ไหน” นายณัฏฐพล กล่าว

ณัฐพล1

นายณัฏฐพล กล่าวว่าสำหรับ จังหวัดสมุทรสาครให้ปิดการเรียนการสอนต่อไป โดยให้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  อาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี) ให้เปิดสถานศึกษาได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัด ให้มีจำนวนนักเรียนไม่เกินห้องละ 25 คน ในกรณีที่ห้องเรียนไม่เพียงพอ ให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

ในส่วนของโรงเรียนเอกชน สามารถคำนวณจำนวนวันที่ไม่ได้ให้บริการอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าทัศนศึกษา เป็นต้น โดยแต่ละโรงเรียนจะมีแนวทางการตกลงกับผู้ปกครองแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละแห่ง และจะมีการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับทราบด้วย ทั้งนี้มั่นใจว่าทุกโรงเรียนได้คำนึงถึงค่าบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ด้านของรัฐบาล ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือค่าบริการ Internet โดยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. คาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight