ดูหนังออนไลน์
Politics

รัฐอัดงบช่วย ‘สังคมสูงวัย’ ให้มีงานทำ

ดันแผน “สังคมสูงวัย” ให้ผู้สูงอายุมีงานทำ พร้อมอนุมัติกรอบวงเงิน 2.56 พันล้านบาท บูรณาการการดำเนินงานของ 6 กระทรวง ช่วยผู้สูงวัย 
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาแผนงาน โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความพร้อมในทุกด้านก่อนวัยสูงอายุ”
ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบ กรอบงบวงเงินงบประมาณ 2.56 พันล้านบาท เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของ 6 กระทรวง (41หน่วยงาน) ภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ
1. สร้างการตระหนักรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย
2. เสริมทักษะด้านอาชีพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง
3. พัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองทางสังคมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
4. พัฒนาระบบและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
fig 03 09 2020 03 33 56
อย่างไรก็ตาม แผนงานและงบประมาณ จะต้องเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณา ก่อนเสนอครม. การดำเนินงานภายใต้งบบูรณาการฯ ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ถือว่ามีความสำเร็จอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง การให้ความรู้แก่ประชาชนเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 6.8 ล้านคน สูงกว่าเป้า 4 แสนคน การจัดหางานให้ผู้สูงอายุ 1.5 แสนคน สูงกว่าเป้า 208% แสดงถึงความสนใจที่จะทำงานของผู้สูงอายุ และภาคเอกชนให้การสนับสนุน
สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 ได้มีการปรับให้สอดรับสถานะ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” ที่ประชากรไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด คาดว่าจะเป็น 28% ในปี 2574 เป้าหมาย
1. สัดส่วนประชากรช่วงอายุ 25 – 59 ปี 60%  มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงิน สุขภาพ และสภาพแวดล้อม
2. ผู้สูงอายุ (61-65ปี) มีงานทำและมีรายได้จำนวน 3.85 แสนคน
3. ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 11.7 ล้านคน
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight