ดูหนังออนไลน์
Politics

ด่วนรับ 631 อัตรา! กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 กลุ่ม!

กรมสรรพากรเปิดแล้ว กำลังมองหาข้าราชการรุ่นใหม่ ไฟแรงร่วมงาน เปิดรับสมัครข้าราชการ 631 อัตรา!! ผู้สนใจสามารถสัมครได้ตั้งแต่  25 ม.ค.- 16 ก.พ. 2564

กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 631 อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน 265 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงานจำนวน 350 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน 16 อัตรา

กรมสรรพากร33

โดยอัตราเงินที่เดือนที่จะได้รับในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท หรอืตามที่กพงกำหนด  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท  หรือตามที่ ก.พ. กำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

ส่วนคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ก. คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 3. เป็นผู้เลื่อมใส ในการปกครองระบบอประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ผู้สนใจ สามารถสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ที่: https://tax.thaijobjob.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight