Politics

‘ชลบุรี’ เพิ่มช่องทางขอ ‘หนังสือเดินทางข้ามจังหวัด’ แก้ชาวบ้านต่อคิวเป็นกิโลฯ


“ชลบุรี” เพิ่มช่องทางขอ “หนังสือเดินทางข้ามจังหวัด” แก้ปมชาวบ้านต่อคิวเป็นกิโลฯ วิจารณ์ยับคนรวมตัวมาก เสี่ยงติดโควิด-19

เช้าวันนี้ (7 ม.ค. 64) เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่ชลบุรี รายงานว่า มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมายังศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อขอรับใบอนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 5 จังหวัด จึงต้องใช้เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่
อย่างไรก็ตาม การต่อคิวลงทะเบียนดังกล่าวมีปลายแถวยาวเป็นกิโลเมตร ซึ่งทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง โดยประชาชนบางส่วนมองว่า ทางจังหวัดควรมีระบบบริหารจัดการที่ดีกว่านี้ เช่น ควรเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงขอการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากกว่าการเปิดลงทะเบียนเพียงจุดเดียว ซึ่งทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก
ชลบุรี หนังสือรับรองการเดินทาง หนังสือเดินทางข้ามจังหวัด

ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันนี้ เพจเฟซบุ๊ก วิทยา คุณปลื้ม ของนายวิทยา คุณปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชลบุรี ได้เผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการขยายช่องทางในการออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเพิ่มสิทธิ์ผู้สามารถลงนามเอกสารรับรองการเดินทาง

จังหวัดชลบุรี ขยายช่องทางในการออกหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดังนี้

  • ประชาชนทั่วไป

ให้ผู้รับรองเซ็นต์ ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ เมืองพัทยา สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

หมายเหตุ : กรอกแบบฟอร์มคำขอใบรับรอง (เอกสารที่ไม่มีตราครุฑ) แล้วทางเจ้าหน้าที่จะออกเอกสารรับรองให้สำหรับประชาชนทั่วไป (เอกสารที่มีตราครุฑ)

  • พนักงานบริษัท โรงงาน

ให้เจ้าของบริษัท หรือผู้จัดการ บริษัท โรงงาน เป็นผู้เซ็นต์รับรอง เอกสารรับรองการเดินทาง

หมายเหตุ : สามารถปรับแบบฟอร์มในรูปแบบของบริษัท โรงงาน โดยให้มีเนื้อหาสาระสำคัญตามแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นตัวอย่าง (เอกสารที่มีตราครุฑ) และให้เจ้าของหรือผู้จัดการ เป็นผู้เซ็นต์รับรอง

  • หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เซ็นต์รับรอง

หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์ม (เอกสารที่มีตราครุฑ) และให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เป็นผู้เซ็นต์รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจเซ็นต์ใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

 

“ชลบุรี” ต้องขอ หนังสือเดินทางข้ามจังหวัด

เมื่อวานนี้ (6 ม.ค. 64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถำนการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราว ๆ ออกไปอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการระงับยับยั้งโควิด-19 จึงได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติดังนี้

 1.ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ควบคู่การใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

2.การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด ชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสกัดและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น และให้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”

บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

3.ปราบปรามลงโทษผู้กระทำผิดเด็ดขาด จัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาด รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างประเทศโดยไม่ได้มีการตรวจสอบ คัดกรองโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

4.โทษของผู้ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ชลบุรี หนังสือรับรองการเดินทาง
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี
ชลบุรี91
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี
ชลบุรี90
ภาพ: เพจที่นี่ชลบุรี

ด้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. อัพเดทสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ 7 มกราคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 305 คน ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมล่าสุดอยู่ที่  9,636 คน มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย  ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม ทั่วประเทศอยู่ที่ 67  ราย มีผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านเพิ่ม 103  คน รวมยอดผู้ป่วยรักษาตัวหายกลับบ้านได้แล้ว 4,521 คน  ยังเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ 5,048 คน

เฉพาะจังหวัด ชลบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 27 คน รวมเป็นติดเชื้อสะสม 431 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม