Politics

โพล ‘เชื่อมั่น’สรรหา ส.ว. ได้คนมีความรู้พัฒนาประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การสรรหา ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 จำนวน 1,259 ตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการที่ กกต. เลื่อนกำหนดการเลือก ส.ว. เร็วขึ้น ด้วยเหตุผลเพื่อให้ทันกับการเลือกตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 87.29% ระบุว่า เห็นด้วย เพราะต้องการเห็นบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีความพร้อมก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

รองลงมา  11.36% ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ เร็วเกินไป อาจจะทำให้กระบวนการสรรหาไม่รอบคอบ ไม่เที่ยงตรง ได้บุคคลที่ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจมีการล็อกตัวบุคคล ขณะที่บางส่วนระบุว่า ให้เป็นไปตามแผนเดิม เพื่อผู้สมัครจะได้มีเวลาเตรียมตัว และ 1.35% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ทางด้านลักษณะของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่อยากได้มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  42.81% ระบุว่า มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับของประชาชน

รองลงมา  23.83% ระบุว่า มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด, 11.68% ระบุว่า มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การทำงานในด้านกฎหมายและด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ, 9.69% ระบุว่า ไม่เห็นแก่ลาภยศ เงินทองหรือผลประโยชน์อันมิชอบ 4.92% ระบุว่า เป็นผู้มีอุดมการณ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี,  3.33% ระบุว่า สามารถสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 3.18% ระบุว่า ใช้ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่ ส.ว. อย่างเต็มที่ และ 0.56% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระดับความเชื่อมั่นต่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 พบว่าประชาชน 16.28% ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก,  29.95% ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น, 36.46% ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น,  14.93% ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย, และร้อย 2.38% ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

โดยผู้ที่ระบุว่า ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น – มีความเชื่อมั่นมาก ได้ให้เหตุผลว่า ประเทศไทยขาดอิสระภาพความเป็นประชาธิปไตยมานาน การสรรหาครั้งนี้น่าจะได้บุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่ดี มาช่วยในการพัฒนาบริหารประเทศ

ส่วนผู้ที่ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น-ไม่มีความเชื่อมั่นเลย ให้เหตุผลว่า ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในแนวทางที่ประชาชนมีส่วนร่วม เกรงว่าจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง มากกว่าเข้ามาทำเพื่อประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง

นิด้าโพล สรรหา ส.ว.

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight