ดูหนังออนไลน์
Politics

ประกาศด่วน! ถึงสถานประกอบการ-นายจ้าง พื้นที่จังหวัดนครปฐม


ผู้ว่าฯนครปฐม ออกประกาศแจ้งเตือนสถานประกอบกิจการ นายจ้าง มาตรการป้องกันโควิด หลังพบมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสุมทรสาคร เขตติดต่อ มีแรงงานต่างด้าวพักในนครปฐม

นายสมศักดิ์ เจริญศิริโชค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม  ออกประกาศ ฉบับที่ 94/2563 เรื่อง ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง มีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบกับจังหวัดสมุทรสาคร มีเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม และมีแรงงานต่างด้าวที่งานในจังหวัดสมุทรสาครมีที่พักอาศัยในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะในกลุ่มแรงานต่งด้าว ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน เข้า-ออก เพื่อประกอบอาชีพระหว่างจังหวัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมตามมติที่ประชุมครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จึงออกประกาศเรื่องให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง มีมาตรการในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
1. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัย สบู่ เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ สถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานประกอบกิจการให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงที่พักอาศัยของลูกจ้างกรณีนายจ้าง
นครปฐม111
2. จัดให้ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้างทุกแห่ง จัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงาน กรณีมีสถานกาณ์ที่สุ่มเสี่ยง เช่น พบลูกจ้างป่วยเป็นจำนวนมาก ให้พิจารณาหยุดการผลิต บริการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ลูกจ้างหยุดพักรักษาตัว และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
3. ให้สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ประชาสัมพันธ์ ควบคุม ดูแลลูกจ้างไม่ให้เดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่หรือสถานที่ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการเดินทางให้รายงานให้นายจ้างทราบโดยตลอด รวมทั้งช่วงเวลาที่นายจ้างจัดเป็นวันหยุดให้ลูกจ้างด้วย
4. กรณีลูกจ้างมีที่พักอาศัยอยู่ใกล้สถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หรือมีบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันที่เดินทางเข้าไปทำงานในสถานที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้ลูกจ้างไปรับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามระเบียบ ประกาศ หรือมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
5. กรณีสถานประกอบกิจการ นายจ้างตรวจพบว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่า เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากปรากฎผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะความเสี่ยง หรือติดเชื้อหรือถูกแยกกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้นายจ้างแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
6. กรณีที่ลูกจ้างพบว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดโรค หรือเป็น หรือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ลูกจ้างไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์และแจ้งให้นายจ้างทราบ เพื่อแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคทราบโดยเร็ว
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมือจากสถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้าง ภาคประชาชน ปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐมอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight