ดูหนังออนไลน์
Politics

โปรดเกล้าฯตั้งปลัดกทม.คนใหม่

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

palad

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight