ดูหนังออนไลน์
Politics

เช็กเลย! จังหวัดไหน ใครได้เป็น ‘นายก อบจ.’

 

เสร็จสิ้นกันไปแล้ว กับการเลือกตั้ง นายก องค์การส่วนบริหารจังหวัด  และสมาชิกสภาองค์การส่วนบริหารจังหวัด  ติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ. (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด) อย่างไม่เป็นทางการทุกจังหวัด

กระบี่

 • นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล (162,356) 47.34%

กาญจนบุรี

 • นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ (215,588)
 • นางรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (138,026)
 • นางสาวสาวิกา ประเสริฐผล (17,569)
 • พันตำรวจโท กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ (6,419)

นายก อบจ.

กาฬสินธุ์

 • นายชานุวัฒน์ วรามิตร (230,475)
 • นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล (198,430)
 • นายกิตติพร อินทะสีดา (10,019)
 • นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ (5,111)

กำแพงเพชร

 • นายสุนทร รัตนากร (194,924)
 • นายปฐมภพ ปรการชัยนาคร (44,741)
 • นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ (41,137)

ขอนแก่น

 • นายภัทระพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ (125,175)
 • นางสาวณัฎฐณิชา สารบรรณ (78,578)
 • นางสาวกรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต
 • นายอัษฎางค์ แสวงการ (76,439)
 • นายชัยอนันต์ วูเล่ย์จูเนียร์
 • นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (376,460)
 • นายศรุต เบ้าจรรยา
 • นายนิสิต แก้งประเสริฐ
 • พันเอก ชาตรี ไกรพีรพรรณ
 • นายนพดล สีดากัน
นายก อบจ.
ธนภณ กิจกาญจน์

จันทบุรี

 • นายธนภณ กิจกาญจน์ (150,367)
 • นางลัดดา จตุอุทัยศรี (28,923)
 • นายมานะ ชนะสิทธิ์ (57,475)

ฉะเชิงเทรา

 • นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (207,846)
 • จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ (128,122)

ชลบุรี

 • นายวิทยา คุณปลื้ม (337,107)
 • นางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง (168,997)
 • นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง (39,268)
 • นายสภา พละวารี (8,302)
131418070 208506010757082 7821092217140425456 o
นายก อบจ.

ชัยนาท

 • นายอนุสรณ์ นาคาศัย (111,335)
 • นายสุรพงษ์ สะอาด (23,632)

ชัยภูมิ

 • นายอร่าม โล่ห์วีระ (274,921)
 • พลตำรวจเอก สรวิศ มาอินทร์ (147,045)
 • ดร.ปาริชาติ ชาลีเครือ (31,875)
 • นายสุชีพ เศวตกมล (30,463)

ชุมพร

 • นายลิขิต ศรีชาติ (34,101)
 • นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย (57,206)
 • นายนพพร อุสิทธิ์ (145,741)

เชียงราย

 • นายมงคลชัย ดวงแสงทอง (80,959)
 • นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ (238,631)
 • นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ (211,205)
นายก อบจ.
พิชัย เลิศพงศ์อดิศร

เชียงใหม่

 • นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร (421,426)
 • นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (353,010)
 • นายวินิจ จินใจ (19,441)
 • นายบดินทร์ กินาวงศ์ (19,994)
 • นายวสันต์ วัชวงษ์ (4,499)
 • นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ (5,247)

ตรัง

 • นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ (162,419)
 • นายสาธร วงศ์หนองเตย (116,366)
 • นายภูผา ทองนอก (13,141)

ตราด

 • นายสามารถ พงษ์วัน (15,783)
 • นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ (47,897)
 • นายประทีป เลขาพันธ์ (11,931)
 • นายสังคม นิลฉวี (23,297)
 • นายบรรจง กาญจนานิล (1,570)

ตาก

 • นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ (19,028)
 • นางศิริกุล อนุตรพงศ์ (4,800)
 • นายคริษฐ์ ปานเนียม (11,832)
 • นายดิฐชัย ฉันติกุล 6,472)

นครนายก

 • นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร (29,515)
 • นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ (51,194)
 • นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี (427)
 • นายสุรชัย ชูสกุล (856)
 • นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ (37,046)
 • นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ (1,622)
1ee968571c1431f4e426abff37c82fe068c38479df351e9c7988d4eb19f049a5
จิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

นครปฐม

 • นายชัชวาล นันทะสาร (74,868)
 • นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ (285,051)
 • นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว (90,330)
 • นายวินัย วิจิตรโสภณ (15,096)
 • นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร (2,433)
 • พันตำรวจเอก วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ (2,788)

นครพนม

 • นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ (49,983)
 • นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ (161,962)
 • นายสมชอบ นิติพจน์ (110,580)
 • นายเฉลิมชัย ทิศแดง (5,783)
 • นายจุมพล วงค์กาฬสินธุ์ (633)

นครราชสีมา

 • นายสาธิต ปิติวรา (255,482)
 • นางยลดา หวังศุภกิจโกศล (617,351)
 • นายสำเริง แหยงกระโทก (219,041)
 • นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ (40,133)
 • นายตรีเพชร พหรมนิติพันธุ์ (8,770)

นครศรีธรรมราช

 • นายอำนวย ยุติธรรม (32,441)
 • นางกนกพร เดชเดโช (85,745)
 • นายอนันต์ ทองอุ่น (52,650)
 • นายอิสระ หัสดินทร์ (9,557)
 • นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ (15,061)
 • พลโท ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน (7,970)
 • นายพิชัย บุณยเกียรติ (21,267)
 • นายพงษ์ฐกร ไพริน (674)

นครสวรรค์

 • นายศรัญ ฤกษ์อัตถการ (97,167)
 • นางสาวสิริรักษ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ (39,488)
 • พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ (226,180)
 • นายสมควร โอบอ้อม (72,362)
unnamed
พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ

นนทบุรี

 • นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ (137,222)
 • นายฉลอง เรี่ยวแรง (66,900)
 • พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ (193,992)
 • นางพิมพร ชูรอด (17,745)

นราธิวาส

 • นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน (189,062)
 • นายรำรี มามะ (147,756)
 • นายคอยรูซามัน มะ (21,841)

น่าน

 • นายพิชิต โมกศรี (27,933)
 • นายโสภณ ศรีมาเหล็ก (11,602)
 • นายนพรัตน์ ถาวงศ์ (34,628)
 • นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ (21,130)
 • นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ์ (579)

บึงกาฬ

 • นายอภิเดช รักษาโสม (11,523)
 • ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น (25,637)
 • นางแว่นฟ้า ทองศรี (76,706)
 • นายนิพนธ์ คนขยัน (20,066)
 • นายณัฐพล เนื่องชมพู
539956
ภูษิต เล็กอุดากร

บุรีรัมย์

 • นายประเสริฐ เลิศยะโส (67,807)
 • นายณัฐกิตติ์ ล้อประสิทธิ์
 • นายเพชร กีรติมาศ
 • นายภัทรพงศ์ ศุภักษร (30,551)
 • นายสาคร ปลื้มรัมย์
 • นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล
 • นายสมเบียร แก้วศรีใส
 • นายภูษิต เล็กอุดากร (439,547)

ปทุมธานี

 • นายชาญ พวงเพ็ชร์ (166,930)
 • พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง (189,365)
 • นางสาวกรรณิการ์ นาคอินทร์ (36)

ประจวบคีรีขันธ์

 • นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ (148,962)
 • นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล (79,917)

ปราจีนบุรี

 • นางกฤษณ์กมล แพงศรี (56,623)
 • นายเกียรติกร พากเพียงศิลป์ (33,819)
 • นายสุนทร วิลาวัลย์ (103,617)
 • นายอิสสรา วนิชชากร (6,522)

ปัตตานี

 • นายรุสดี สารอเอง (95,920)
 • นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี (201,086)

พระนครศรีอยุธยา

 • นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล (199,846)
 • นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา (70,056)
 • นายนพดล อมรเวช (27,143)

พะเยา

 • นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย (68,964)
 • นายณรงค์ นามวงศ์ (9,597)
 • นายอัครา พรหมเผ่า (143,246)
 • นายสันติชัย ชุ่มมงคล (7,165)

พังงา

 • นายสุทธิโชค ทองชุมนุม (19,665)
 • นายธราธิป ทองเจิม (51,750)
 • นายบำรุง ปิยนามวาณิช (46,063)

พัทลุง

 • นายภุชงค์ วรศรี (121,723)
 • นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร (164,624)
 • นายกู้ชาติ ชายเกตุ (7,692)

พิจิตร

 • พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ (136,670)
 • นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ (89,507)
 • นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ (9,109)
 • นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ (10,652)
 • นางพัฒนียา มูลละ (330)
572b50522ea71ba42f659ca39fbb4aa932464a2969c7233c433a6963fe95b011
ชัยยะ อังกินันทน์

เพชรบุรี

 • นายชัยยะ อังกินันทน์ (184,888) 63.41%

พิษณุโลก

 • นายรัตนะ กาญจนรัตน์ (7,517)
 • นายณชพล พลอาสา (36,102)
 • นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ (181,130)
 • นายเติมสิน แจ้งมีสุข
 • นายปณต รุจนาญาณิน (3,043)
 • นางสาวยลลดา ช่างพินิจ (137,420)
เพชรบูรณ์
 • นายอัครเดช ทองใจสด (279,355)
 • นายสมพร คำเนียม (49,390)
 • นางสาวอัษมา ราชสารณ์ (11,280)
 • นายสิทธชัย ต๊ะอาจ (36,680)

แพร่

 • นายอนุวัธ วงศ์วรรณ (130,876)
 • นายประสงค์ ชุ่มเชย (25,660)
 • นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ (43,944)

ภูเก็ต

 • นายจิรายุส ทรงยศ (38,787)
 • นายเรวัต อารีรอบ (64,600)
 • นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ (15,375)
 • นายทรงศักดิ์ สวนอักษร (995)
 • นายปัญญา ไกรทัศน์ (782)
เรวัต อารีรอบ

มหาสารคาม

 • นายทองหล่อ พลโคตร (109,862)
 • นางคมคาย อุดรพิมพ์ (192,119)
 • นายชยพล โบราณมูล (16,639)
 • นายศรีเมือง เจริญศิริ (118,762)

มุกดาหาร

 • นายสุพจน์ สุอริยพงษ์
 • พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ (57,494)
 • นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์
 • นายวิริยะ ทองผา (57,316)
 • นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์

แม่ฮ่องสอน

 • นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ (73,108)
 • (ไม่รับสมัคร)
 • นายอำนาจ แสงสกาย (9,001)
 • นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ (2,691)
 • นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ (3,311)

ยะลา

 • นาย มุขตาร์ มะทา (168,714)
 • นาย อับดุลลาเตะ ยากัด (39,671)

ยโสธร

 • นายวิเชียร สมวงศ์ (132,878)
 • นายสมหวัง จำปาหอม (7,269)
 • นายสฤษดิ์ ประดับศรี (100,297)

ร้อยเอ็ด

 • นายเอกภาพ พลซื่อ (182,097)
 • นายสถาพร ว่องสันธพงษ์ (76,124)
 • นายมังกร ยนต์ตระกูล (167,817)
 • นายชยพล ยศมูลมณี (14,148)
 • นายโชคชัย ชนะดี (5,745)
 • นางสาวจิราภรณ์ น้อยวิบล (6,020)

ระนอง

 • นายธนกร บริสุทธิญาณี (42,252)
 • นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ (31,273)
 • นายสมมารถ จำปาดะ (4,712)
นายก อบจ.
ปิยะ ปิตุเตชะ

ระยอง

 • นายปิยะ ปิตุเตชะ (202,232)
 • นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ (79,830)
 • นายเกรียงไกร กิ่งทอง (12,309)
 • นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร (5,513)

ราชบุรี

 • นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว (54,153)
 • นางภรมน นรการกุมพล (74,929)
 • นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา (241,952)

ลพบุรี

 • นางสาวศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย (18,487)
 • นายฤทธิ์ พัวพันธ์ (27,798)
 • นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช (205,320)
 • นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข (14,015)
 • พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ (72,368)

ลำปาง

 • นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร (163,909)
 • นายประยูร แก้วเดียว (27,743)
 • นายบุญประสงค์ มิ่งเชื้อ (11,530)
 • นายดาชัย เอกปฐพี (31,246)
 • นายศุภภัทร มานะทัศน์ (6,964)
 • นายจินณ์ ถาคำฟู (27,445)
 • (ไม่รับสมัคร)

นายก อบจ.

ลำพูน

 • นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ (91,816)
 • พลตำรวจตรี กริช กิติลือ (45,817)
 • นางสาวชรินรัตน์ พุทธปวน (38,730)
 • นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม (19,479)
 • นายขยัน วิพรหมชัย (7,244)

เลย

 • นายชวลิตย์ น้อยดี (36,892)
 • นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง (10,240)
 • นายชลละวิชช์ ฤทธิ์ศักดิ์ชลเดช (6,881)
 • นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ (163,742)
 • นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ (51,103)
 • นายสุชาติ ลีกระจ่าง (3,641)

ศรีสะเกษ

 • นายไชยยงค์ เวชกามา (33,386)
 • นายชริน ไชยสิทธิ์ (20,627)
 • นายวิชิต ไตรสรณกุล (392,845)
 • นายวัชระ จันทราภาณุกร (46,344)

สกลนคร

 • นายชัยมงคล ไชยรบ (119,096)
 • นายชูพงศ์ คำจวง (136,349)
 • นายณรงเดช อุฬารกุล (91,466)
 • (ไม่รับสมัคร)
 • นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะ (106,675)
 • นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี (14,082)

สงขลา

 • นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์
 • พันเอกพิเศษ สุชาติ จันทรโชติกุล (231,328)
 • นายไพเจน มากสุวรรณ์ (254,248)
 • นางภัทราวรรณ ขำตรี
 • นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว
 • นายวชิรวิทย์ ภัสระ

สตูล

 • นายเกตุชาติ เกษา (31,045)
 • นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ (104,518)
 • นายนาวี พรหมทรัพย์ (5,860)
 • นายซอลีฮีน อิสมาแอล (13,436)
นายก อบจ.
นันทิดา แก้วบัวสาย

สมุทรปราการ

 • นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย (341,504)
 • นายรัชชานนท์ ทองอร่าม (77,057)
 • นายนำพล คารมปราชญ์ (24,752)
 • นายอำนวย รัศมิทัต (56,822)
 • นายธัชชัย เมตโต (74,531)

สมุทรสงคราม

 • นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ (23,894)
 • นายประเสริฐ เติมธนะศักดิ์ (7,273)
 • นายพิสิฐ เสือสมิง (21,947)
 • นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย (13,087)
 • นางสาวสุนิสา ตันประเสริฐ (19,278)
 • นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี (2,269)

สมุทรสาคร

 • นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล (22,553)
 • นายไพศาล สำราญทรัพย์ (16,791)
 • นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (131,537)
 • นายอวยชัย จาตุรพันธ์ (26,463)
 • นายสนธิญา สวัสดี (7,017)
 • นายวรพงษ์ ชอบชื่น (4,495)

สระบุรี

 • นางสาวขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ (18,400)
 • นางสาวรมณีย์วรรณ โรจนดุล (11,245)
 • นางสาวมยุรี ตันฑ์พรชัย (5,304)
 • นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ (42,785)
 • นายสัญญา บุญ-หลง (155,191)
 • นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย (13,546)
 • พันตำรวจโท ชาติชาย เจริญลาภ (8,747)
 • นางสาวปวรีวรรณ นันทปัญญา (34,705)

สระแก้ว

 • นายกฤษณ สุนทรพาณิชย์ (25,746)
 • นายสมาน บูชารัตนชัย (13,725)
 • นางขวัญเรือน เทียนทอง (90,574)

สิงห์บุรี

 • นายอุดม จำปาสัก (16,140)
 • นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร (46,738)
 • นายสุรชัย บุญลือ (8,756)
 • นายสุรสาล ผาสุก (24,782)

สุพรรณบุรี

 • พลตรี เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ (96,842)
 • นางปรีณาภา แก้วทะชาติ (34,648)
 • นายบุญชู จันทร์สุวรรณ (176,025)
 • นายเสน่ห์ บุญสุข (56,624)
นายก อบจ.
พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

สุราษฎร์ธานี

 • นายวิเชียร์ จันทร์บัว (36,146)
 • นายชุมพล กาญจนะ (153,956)
 • นายมนตรี เพชรชุ้ม (40,194)
 • นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร (2,788)
 • นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ (3,837)
 • นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว (224,746)
 • นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ   (11,143)

สุรินทร์

 • นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา (53,408)
 • นายมานพ แสงดำ (57,808)
 • นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน
 • นายเมธี สอนจิตต์
 • นายพรชัย มุ่งเจริญพร (334,632)
 • พลตรี เอกภาพ สุหร่าย (39,262)
 • นายประดุจ มั่นหมาย (39,499)

สุโขทัย

 • นายมนู พุกประเสริฐ (150,402)
 • นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ (98,938)

หนองคาย

 • นายยุทธนา ศรีตะบุตร (76,318)
 • นายธนพล ไลละวิทย์มงคล (67,719)
 • นายกฤศภณ หล้าวงศา (43,117)
 • นายสมคิด บาลไธสง (2,237)

หนองบัวลำภู

 • นายสมเกียรติ เชษฐสุมน (36,752)
 • นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย (15,335)
 • นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ (95,899)
 • นางสาวจิรายุ สนามพล (6,264)
 • นายรงศร โสภาบุตร (2,367)
 • นายวิชัย สามิตร (49,151)
 • นายสมภาร สุขอ้วน (1,349)

อ่างทอง

 • นายสุรเชษ นิ่มกุล (81,734)
 • นายโยธิน เปาอินทร์ (45,637)

นายก อบจ.

อำนาจเจริญ

 • นาย สว่าง นาคพันธ์ (5,791)
 • นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี (62,532)
 • นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล (91,742)
 • นายชัยศรี กีฬา (15,770)
 • นายพนม ประเสริฐศรี (746)

อุดรธานี

 • นายชวนนท์ ศิริบาล (34,333)
 • นาย ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ (185,801)
 • นายวิเชียร ขาวขำ (325,933)
 • นางสาวอิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ (32,176)
 • นายศักดา เกตุแก้ว (30,114)
 • นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล (15,848)
 • นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ (5,414)

อุตรดิตถ์

 • นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา (115,812)
 • นาย โปรย สมบัติ (31,187)
 • นายเอกาพัทธ์ พุฒโต (11,209)
 • นายปัณณวัฒน์ นาคมูล (37,223)

อุทัยธานี

 • นายเผด็จ นุ้ยปรี (119,262)
นายก อบจ.
กานต์ กัลป์ตินันท์

อุบลราชธานี

 • นาย เชษฐา ไชยสัตย์ (63,523)
 • นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ (81,826)
 • นาย บัณฑิต วิลามาศ (15,964)
 • นาย เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ (151,753)
 • นาย กานต์ กัลป์ตินันท์ (169,633)
 • นาย ถนอม คะตะวงศ์ (4,436)
 • นาย พรวิชัย มิ่งวงษ์ (5,126)

อ่านข่าวเพิ่มเติม