ดูหนังออนไลน์
Politics

‘พระราชทานอภัยโทษ’ เพิ่มเติม ให้โอกาสนักโทษเด็ดขาดกลับตนเป็นพลเมืองดี

ราชกิจาจาฯ เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา “พระราชทานอภัยโทษ” เพิ่มเติม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563 ให้โอกาสนักโทษเด็ดขาดกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี

วันนี้ (13 ธ.ค. 63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

พระราชทานอภัยโทษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ท้ายประกาศ ยังหมายเหตุถึงการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่มาตรา 13 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตที่เคยได้รับ พระราชทานอภัยโทษ แล้วไม่อยู่ในข่าย ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีก สมควรให้โอกาสนักโทษเด็ดขาดกลุ่มดังกล่าวได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้โอกาสกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team