Politics

‘ในหลวง’ พระราชทานปริญญาบัตร ‘มรภ.นครสวรรค์’ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต


วันนี้ (11 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติทูลเกล้าฯ ถวาย

ในหลวง 1

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหาร การบิน และทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชน ทรงใช้พระปรีชาญาณของพระองค์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ทรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในหลายด้าน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพ ขณะเดียวกันยังอนุรักษ์แ ละส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้าน ที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิต แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1,245 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม