ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ในหลวง’ พระราชทานปริญญา ‘มรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์’ พระราชินีทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญามรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

เมื่อเวลา 16.45 น. วันนี้ (9 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

S 9470030

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหาร ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างาม ทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริง และทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุกๆ ด้าน

และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร การบิน และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในด้านการพัฒนา การวางแผน วิเคราะห์นโยบาย วิเคราะห์ปัญหา มาประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2,058 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม