Politics

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์’ เป็นรองผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

บิ๊กแดง 6

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight