Politics

‘บิ๊กป้อม’ ประชุมศอ.บต. ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’


“บิ๊กป้อม” ประชุม ศอ.บต. ติดตามความก้าวหน้า ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ”สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เน้นมาตรการช่วยการลงทุน รับการพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อติดตามความก้าวหน้า การพิจารณามาตรการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยที่ประชุมรับทราบแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจในห้วง 4 ปี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนงานโครงการต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวิตร29

จากนั้นได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าการผลักดัน มาตรการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์กลางเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่เมืองต้นแบบ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ รวมถึง การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสุข แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งการ กรมธนารักษ์,กรมโยธาธิการและผังเมือง,การรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ให้เร่งดำเนินงานในความรับผิดชอบ และสนับสนุนมาตรความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม โดยเฉพาะ ศอ.บต. จะต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการอำนวยการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ ต้องมีการรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight