ดูหนังออนไลน์
Politics

‘นายกรัฐมนตรี’ ตั้งมือดีหลายด้านนั่งคณะที่ปรึกษาฯ ‘ทศพร’ นำทีม

“พล.อ.ประยุทธ์” ตั้งมือดีหลายด้านนั่ง “คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี” ดัน “ทศพร ศิริสัมพันธ์” เป็นประธานที่ปรึกษา

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาของคำสั่งระบุว่า เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ตั้งที่ปรึกษา2810

นายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้ให้เป็นคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประกอบด้วย

  1. ทศพร ศิริสัมพันธ์ (ประธานที่ปรึกษา)
  2. ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (ที่ปรึกษา)
  3. ประสัณห์ เชื้อพานิช (ที่ปรึกษา)
  4. ปิติ ตัณฑเกษม (ที่ปรึกษา)
  5. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร (ที่ปรึกษา)
  6. รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ปรึกษา)
  7. วิรไท สันติประภพ (ที่ปรึกษา)
  8. สมคิด จิรานันตรัตน์ (ที่ปรึกษา)
  9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (เลขานุการ)

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีตามที่ได้รับการร้องขอ และให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

S 2326658

อ่านข่าวเพิ่มเติม