ดูหนังออนไลน์
Politics

‘กรมปศุสัตว์’ ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาสุกร!!


000 18H2YM

“กรมปศุสัตว์” ตั้งวอร์รูมเฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาสุกร เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคเป็นรายวัน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก รายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและมีแนวโน้มการระบาดรุนแรงขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (วอร์รูม) เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ของโรคเป็นรายวัน โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ทั้ง OIE FAO และแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการ เพื่อกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคไม่ให้สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลของวอร์รูมพบการระบาดของโรคล่าสุดประเทศจีน 2 outbreak วันที่ 21 กันยายน 2561 เมือง Gongzhuling มณฑล Jiling ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และที่เขตปกครองพิเศษมองโกเลีย ทำให้สถานการณ์การระบาดในประเทศจีนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีการระบาดรวมทั้งสิ้น 20 จุด ใน 8 มณฑล และสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ทั่วโลกตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 21 กันยายน 2561 มีรายงานการระบาด 14 ครั้ง ในทวีปยุโรป 4 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 1 ประเทศ (แหล่งข้อมูล OIE) นอกจากนี้ จากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการพบการระบาดครั้งที่ 21 ในวันที่ 24 กันยายน 2561 มณฑล Nei Meug gu ทางตอนเหนือของประเทศ

Siree Osiri OHO BANGKOK