ดูหนังออนไลน์
Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดเลือกตั้ง ‘สมาชิก-นายก’ อบจ. ใน 60 วัน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกกต. จัดเลือกตั้งสมาชิก และนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ภายในเวลา 60 วัน 

วันนี้ (27 ต.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง “กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยระบุว่า

ราชกิจจานุเบกษา ๒๐๐๙๑๑

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

001243

อ่านข่าวเพิ่มเติม