Politics

‘รมว.เกษตรฯ’ สั่งเดินหน้าแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ

“รมว.เกษตรฯ” สั่งทุกหน่วยงานเดินหน้าแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ 5.12 ล้านไร่ พร้อมผลักดัน 7 โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้รับทราบการจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2563/2564 ตามที่ฤดูแล้งจะเริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ทั้งประเทศ โดยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดเกษตรฯ รายงานว่า คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ข้าว แนวโน้มการตลาด และโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

เฉลิมชัย261021

โดยแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งกำหนดพื้นที่ไว้ 5.12 ล้านไร่ทั่วประเทศ ได้แก่ ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.61 ล้านไร่ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 1.12 ล้านไร่และนอกเขตชลประทาน 1.49 ล้านไร่ พืชไร่และพืชผัก 2.51 ล้านไร่ แบ่งเป็นในเขตชลประทาน 540,000 ไร่และนอกเขตชลประทาน 1.97 ล้านไร่ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีแผนการเพาะปลูก 1.04 ล้านไร่ ส่วนลุ่มน้ำแม่กลอง 7 จังหวัด มีแผนการเพาะปลูก 300,000 ไร่

ด้านนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้มีการหารือร่วมกับส่วนราชการ พิจารณาโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 เพื่อขอจัดสรรงบกลางในการสำรองจ่ายฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว)
  2. โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพประมงในบ่อดิน (ปลาดุก, ปลาตะเพียนขาว)
  3. โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามและปลากินพืชในแหล่งน้ำชุมชน
  4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พื้นเมือง, เป็ดไข่, เป็ดเทศ)
  5. โครงการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์
  6. โครงการสร้างรายได้และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร
  7. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ จัดเตรียมรถแบคโฮล รถบรรทุก กระสอบทราย และเครื่องฉีดน้ำปูน (Grout)

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ คอกสัตว์สำหรับตั้งจุดอพยพสัตว์ และทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ได้ดำเนินการอพยพสัตว์แล้ว 4,062 ตัว และแจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน 39.2 ตัน รวมถึงได้สนับสนุนเรือตรวจประมงน้ำจืดพร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและประเมินความเสียหายหลังน้ำลดต่อไป

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ได้พิจารณาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ศักยภาพน้ำ ความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ข้าว แนวโน้มการตลาด และโครงการต่างๆของรัฐบาล ที่จะดำเนินการในช่วงฤดูแล้ง

ซึ่งได้มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563/64 ทั้งประเทศ จำนวน 5.12 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวรอบที่ 2 จำนวน 2.61 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 1.12 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.49 ล้านไร่) พืชไร่ พืชผัก จำนวน 2.51 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.54 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.97 ล้านไร่) สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด มีแผนการเพาะปลูก จำนวน 1.04 ล้านไร่ และลุ่มน้ำแม่กอง 7 จังหวัด มีแผนการเพาะปลูก 0.30 ล้านไร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม