ดูหนังออนไลน์
Politics

องค์กรนักศึกษา ‘แม่โจ้’ เลิกรับน้องละเมิดสิทธิ ‘นิเทศ จุฬาฯ’ แถลงการณ์ขอโทษ

หยุดอำนาจนิยม! องค์กรนักศึกษา “แม่โจ้” แถลงการเลิก รับน้อง ละเมิดสิทธิ คณะกรรมการ “นิเทศ จุฬาฯ” แถลงการณ์ขอโทษรุ่นน้องย้อนหลัง

เมื่อวานนี้ (21 ต.ค. 63) องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา

แม่โจ้ รับน้อง ละเมิดสิทธิ

จุดยืนองค์กรนักศึกษา “แม่โจ้” กรณี รับน้อง ละเมิดสิทธิ

ตามหลักการปกครองของประเทศซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรม และเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล โดยจะไม่มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธินักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืนของ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ละเมิดสิทธิของนักศึกษา ดังนี้

ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วย และขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้นและแอปแฝงการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย ย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะสู่ อำนาจนิยม เผด็จการ ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ทางองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตย ตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์ เป็นสิ่งที่พึงมี และไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

21 ตุลาคม 2563

รับน้อง แม่โจ้ ละเมิดสิทธิ

เพจเฟซบุ๊ก ANTI SOTUS ซึ่งรณรงค์ต่อต้านระบบโซตัส (SOTUS) โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า

“สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสร นักศึกษา ทุกคณะของมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ประชุมถกเครียดทั้งวัน

ผลสรุปเป็นฉันทามติ ยกเลิกการ รับน้อง ที่ ละเมิดสิทธิ มนุษยชน

แอดมินเพจในฐานะนักศึกษาเก่า แม่โจ้ที่สู้เรื่องนี้มา 7 ปี ขอคาราวะต่อหัวใจประชาธิปไตยที่งดงามที่สุดของทุกท่านที่กำลังเบิกบาน ครั้งนี้ คาราวะครับ”

สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มหนึ่งได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกการรับน้องภายในคณะและมหาวิทยาลัย แก่นายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ด้วยเหตุผลว่าวัฒนธรรมอำนาจนิยมผ่านกิจกรรมรับน้อง (SOTUS) ขัดกับหลักกฎหมายว่าด้วยหลักสิทธิและเสรีภาพ โดยกิจกรรมรับน้องถือเป็นการผลิตบุคลากรให้มีแนวคิดเผด็จการ อำนาจนิยม  ถือว่าเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน จึงยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ

1.ยกเลิกระบบโซตัส และกิจกรรมอื่นๆ ที่ริดรอนสิทธิและเสรีภาพ

2.ยกเลิกกฎสาขาที่รุ่นพี่อนุมานขึ้นมาเอง

3.ลงโทษนักศึกษาที่กระทำผิดผ่านกิจกรรมรับน้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

แม่โจ้ รับน้อง

“นิเทศ จุฬาฯ” ขอโทษรุ่นน้อง

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 และคณะผู้จัดทำห้องเชียร์ ประจำปี 2559 ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขออภัยและประฌามการจัดกิจกรรมห้องเชียร์ประจำปี 2559

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 (กนท. 59) และคณะผู้จัดทำห้องเชียร์ ประจำปี 2559 มีมติให้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเชียร์ประจำปี 2559 สำหรับนิสิตนิเทศศาสตร์รุ่น 52

โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมมีหลายพฤติการณ์ในกระบวนการ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน มีการใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงส่งเสริมและเป็นรากฐานของวัฒนธรรม อำนาจนิยม อย่างปฏิเสธไม่ได้

ดังนั้น หลังจากรับทราบถึงความผิดที่ได้ก่อและได้ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วย กนท.59 และคณะผู้จัดทำห้องเชียร์ฯ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อแสดงความขอโทษ ความเสียใจ และความสำนึกผิด พร้อมทั้งต้องการจะส่งสารขออภัยโดยตรงถึงผู้เข้าร่วมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปอีกหลายรุ่น และขอเรียนยืนยันว่าปัจจุบันคณะผู้จัดทำตระหนักรู้และรับทราบ พร้อมยอมรับในความผิดที่เคยได้กระทำในอดีตว่า อาจส่งผลเสียร้ายแรงในระดับที่ไม่สามารถเรียกคืนให้กับผู้เข้าร่วม

จึงเรียนขอโทษจากใจจริงมา ณ ที่นี้ สุดท้ายขอประฌามการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการนิสิตนิเทศศาสตร์และคณะผู้ทำฯ ต่อการจัดกิจกรรมห้องเชียร์ในปีนั้นว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และเป็นรากฐานของระบอบอำนาจนิยมจริง และขอยืนยันว่า กิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของ กนท.59 หลังจากนี้จะไม่มีการส่งเสริม สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นรากฐานของระบบอำนาจนิยมไม่ว่าภายในหรือภายนอกคณะนิเทศศาสตรฯ อีก

ขอแสดงความนับถือ

คณะกรรมการนิสิตนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 และคณะผู้จัดทำห้องเชียร์ ประจำปี 2559

ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

รับน้อง นิเทศ จุฬา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team