Politics

‘บิ๊กป้อม’ รณรงค์ลดโลกร้อน ตั้งภาคีขับเคลื่อนต่อเนื่อง


พล.อ.ประวิตร รณรงค์ลดโลกร้อน ชื่นชมได้ผลตามเป้า UN ลดก๊าซเรือนกระจก ประชุม กนภ. สั่งตั้งภาคีขับเคลื่อนต่อเนื่อง รัฐมุ่งพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด ศก. “BCG”

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 10.00 น. วันนี้ (5 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

61699

ที่ประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของ กนภ. ซึ่งตามที่ประเทศไทย ได้เป็นสมาชิกข้อตกลงพิธีสารมอนทรีออล ที่จะต้องมีการควบคุม และรณรงค์ให้ลดการผลิต และการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

รัฐบาลมีแนวทางการขับเคลื่อน เร่งรัด และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า “BCG” ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ให้ความเห็นชอบเงื่อนไขการใช้สารทำความเย็นในกิจการห้องเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลดภาวะโลกร้อน และแนวคิดทางเศรษฐกิจ “BCG”

61705

61704

หลังจากนั้นได้พิจารณาเห็นชอบ ผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการภาคพลังงาน พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 57.84MtCO2 คิดเป็นร้อยละ 15.76 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ NAMAs และเห็นชอบ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ซึ่งจะต้องส่งไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ จัดการประชุมภาคีขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อความเข้าใจและตระหนักรู้ตามกรอบอนุสัญญา UNFCCC และความตกลงปารีส

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณ ทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ NAMAs และได้กำชับให้ กนภ.มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วในวันนี้ อย่างใกล้ชิด พร้อมสั่งการให้ ทส.กำกับการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ ให้มีความคืบหน้า เป็นรูปธรรม และรายงานให้ทราบ ต่อไป

189331

61702

พล.อ.ประวิตร ยังได้รณรงค์ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน ที่จะต้องร่วมกันแก้ไขตามมาตรการของรัฐบาล อย่างจริงจัง เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และของโลก ไปพร้อมๆกันด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม