ดูหนังออนไลน์
Politics

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวาย

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพระราชทานถวายในภาคบ่ายด้วย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมา

พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องในระดับโลก โดยสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษเอง ยังอุทิศสกู๊ปใหญ่ยกย่องให้ทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ ที่มีความสามารถมากที่สุดในโลก

ภาพ : เฟซบุ๊กเพจ HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya