Politics

ผ่านฉลุย! นายกฯ ขอบคุณสภา ผ่านงบฯ รายจ่ายปี 64 ย้ำใช้เงินโปร่งใส

สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่าย ปี 64 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ชง ส.ว.รับไม้ต่อ นายกฯ ขอบคุณ รับทุกข้อห่วงใยไปปรับปรุง ยัน รบ.ใช้เงินโปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อประเทศ-ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปราย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 ตั้งแต่มาตรา 30 จนถึงมาตรา 40 ที่เป็นมาตราสุดท้าย ช่วงคืนวานนี้ (18 ก.ย.)  บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการประท้วงขัดจังหวะ

IMG 20200909170146000000

ส.ส.ที่มีชื่อขอแปรญัตติหลายคน พากันสละสิทธิการอภิปราย เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนสามารถลงมติได้ทันภายในเวลา 24.00 น.

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 270 ต่อ 60 งดออกเสียง 121 ไม่ลงคะแนน 6 หลังจากใช้เวลาพิจารณามานาน 3 วัน 3 คืน ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าว จะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯ ว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคน ที่เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ความซ้ำซ้อน และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

ส่วนข้อสังเกตห่วงใยของสมาชิกนั้น ขอรับไว้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด รัฐบาลจะดำเนินการจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า นำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างโปร่งใส ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม