ดูหนังออนไลน์
Politics

โพลชี้ ประชาชนหนุน ตัดอำนาจ ส.ว. โหวตนายกฯ – แก้ ม.272 ข้อเดียว

ผลสำรวจชี้ ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นด้วย ตัดอำนาจ ส.ว. ในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และให้แก้รัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรการ 272 เพียงอย่างเดียว ตามด้วยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “จะมี ส.ว. ต่อไป ดีไหม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,317 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการ

 • ร้อยละ 61.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 16.48 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 8.96  ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 0.08 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความคิดเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแค่มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และหลังจากนั้นให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

 • ร้อยละ 69.27 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 7.22 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 1.37 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สิ่งที่ ส.ว. ควรดำเนินการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (2560)

 • ร้อยละ 54.75 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา
 • ร้อยละ 30.37 ระบุว่า ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
 • ร้อยละ 10.70 ระบุว่า ไม่ควรสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกรูปแบบ
 • ร้อยละ 4.18 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ความจำเป็นต้องมี ส.ว. ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของประเทศไทย

 • ร้อยละ 38.27 ระบุว่า จำเป็นต้องมี ส.ว. เพราะ เพื่อเป็นการถ่วงดุลทางการเมือง ควบคุม/ตรวจสอบการทำงานของ ส.ส. กลั่นกรองกฎหมายสำคัญ ๆ ต่าง ๆ และการได้มาของ ส.ว. ต้องเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อเข้ามาเป็น ส.ว. เท่านั้น
 • ร้อยละ 31.66 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมี ส.ว. เพราะไม่มีผลงานที่เด่นชัด ไม่มีบทบาทการทำงานที่ชัดเจน สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน และมี ส.ส. ก็เพียงพอกับประชาชนแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมี ส.ว.
 • ร้อยละ 30.07 ระบุว่า มีหรือไม่มี ส.ว. ก็ได้ เพราะ ประชาชนยังไม่เห็นการทำหน้าที่และผลงานของ ส.ว. ที่ชัดเจน

อ่านข่าวเพิ่มเติม