Politics

เปิดรายชื่อ 135 หมู่บ้านนำร่อง ‘เสพกระท่อม’ ไม่ผิดกฎหมาย มี ‘นนทบุรี-ปทุมฯ’

“มหาดไทย” ส่งหนังสือด่วนที่สุด! แจ้ง 135 หมู่บ้าน/ชุมนุม นำร่อง “เสพกระท่อม” ไม่ผิดกฎหมาย มี “นนทบุรี-ปทุมธานี” รวมอยู่ด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (9 ก.ย. 63) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งคำสั่งและแนวทางการรองรับพื้นที่ที่ทำการเสพพืช กระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ

เสพกระท่อม ไม่ผิดกฎหมาย นำร่อง

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 19/2563 เรื่อง จัดตั้งกลไกรองรับพื้นที่ที่การเสพ กระท่อม ได้โดยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 58/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งหน่วยงานให้สังกัดให้รับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) พิจารณาดำเนินการตามองค์ประกอบกอบและอำนาจดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังมีคำสั่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นนทบุรี ปทุมธานี พังงา พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการรองรับพื้นที่ นำร่อง ที่ทำการ เสพกระท่อม โดย ไม่ผิดกฎหมาย

พร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพืชกระท่อมตำบลและหมู่บ้าน ตามรายชื่อหมู่บ้านนำร่องที่ทำการเสพกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิด เพื่อรายงานผลการนำร่องในพื้นที่ดังกล่าว

พืชกระท่อม

135 หมู่บ้าน/ชุมนุม นำร่อง “กระท่อม” ไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับพื้นที่นำร่อง 135 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 เทศบาล 19 ตำบล 10 อำเภอ 10 จังหวัด เช็คได้ ที่นี่ ดังนี้

จังหวัดนนทบุรี บ้านคลองหนึ่ง หมู่ 10 ในตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย

จังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 12 ในตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

จังหวัดนครศรีธรมราช 8 หมู่บ้าน ในตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณราย

จังหวัดกระบี่ 9 หมู่บ้าน ในตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม

จังหวัดพังงา 7 หมู่บ้าน ในตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 65 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมนุม ในตำบลเพิ่มพูนทรัพย์, ทุ่งเตาใหม่, น้ำพุ, คลองปราบ, ควนสุบรรณ, ควรศรี, ท่าชี, ลำพูน, ทุ่งเตา, พรุพี, และนาสาร อำเภอบ้านนาสาร

จังหวัดระนอง 5 หมู่บ้าน ในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น

จังหวัดชุมพร 1 หมู่บ้าน ในตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดตรัง 4 หมู่บ้าน ในตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด

จังหวัดพัทลุง 9 หมู่บ้าน ในตำบลลำสิทธุ์ อำเภอศรีนครินทร์

เสพกระท่อม ไม่ผิดกฎหมาย

การจัดทำพื้นที่นำร่องเพื่อการศึกษาและการควบคุม กระท่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษารองรับนโยบายการปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด โดยต้องทำอย่างรัดกุมและเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

โดยการคัดเลือกพื้นที่นำร่องของ ป.ป.ส. มีหลักสำคัญคือ ต้องคำนึงถึงความพร้อมของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่มีประวัติการใช้พืช กระท่อม ตามวิถีชุมชนดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน

ที่สำคัญ คนในพื้นที่ต้องมีความพร้อมในการดูแล ควบคุมเพื่อไม่ให้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ และให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกในการสำรวจต้นกระท่อมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล กำกับ รวมทั้งการติดตามการใช้พืชกระท่อม ดังนั้น ขั้นแรกชุมชนต้องเห็นด้วย และพร้อมที่จะเป็นกลไกในการดูแลอย่างจริงจังในระยะยาว

โดยตั้งแต่ปี 2560 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินโครงการและให้ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี คือ พบการใช้ผิดวัตถุประสงค์น้อย เนื่องจากการที่ชาวบ้านช่วยกันจัดตั้งธรรมนูญชุมชนเพื่อควบคุมดูแลโดยใช้ชุมชนเป็นกลไกสำคัญ จึงเป็นต้นแบบในการเตรียมพื้นที่ 135 หมู่บ้านชุมชน เพื่อใช้ในการศึกษาและควบคุมดูแลการใช้พืชกระท่อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม