Politics

‘พล.อ.ชัยชาญ’ ยันกลางสภาฯ ‘จีทูจีเรือดำน้ำ’ เป็นของจริง!


“รมช.กลาโหม” ยันกลางสภาฯ “จีทูจีเรือดำน้ำ” เป็นของจริง ชี้เป็นสัญญาซื้อขายเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลจึงไม่ต้องให้สภาไฟเขียว

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเรื่องวิกฤติทางเศรษฐกิจและวิกฤติทางการเมือง โดยไม่มีการลงมติ ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน

ชัยชาญ996321

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อ “เรือดำน้ำ” ว่า เรื่องการจัดหาเรือดำน้ำ เป็นการจัดหายุทโธปกรณ์แบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดยยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ ซึ่งในการดำเนินการ ระยะที่ 1 เป็นการดำเนินแบบรัฐต่อรัฐ และผ่านการพิจารณาด้านกฎหมาย ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงบประมาณ

ส่วนสาเหตุที่เมื่อเป็นแบบรัฐต่อรัฐ เหตุใดจึงไม่เอาเรื่องเข้ารัฐสภา พล.อ.ชัยชาญ ชี้แจงว่า เนื่องจากไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แต่เป็นสัญญาซื้อขายเชิงพาณิชย์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเป็นหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ว่า ในกรณีนี้ เป็นร่างข้อตกลงระหว่างเป็นการซื้อขายเชิงพาณิชย์ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญ มาตรา 178 จึงไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือ ขอหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Power) สรุปกองทัพเรือจึงดำเนินการได้

เรือดำน้ำ 1

ส่วนประเด็นที่ว่า ทำไมผู้ลงนามในข้อตกลงของฝ่ายไทย จึงเป็นเสนาธิการทหารเรือ แต่ฝ่ายจีนเป็นผู้แทน บริษัท China Shipbuilding & Offshore International (CSOC) และเหตุใดทำไมถึงจ่ายเงินให้กับบริษัทเอกชนทั้งๆ ที่เป็นการซื้อจากรัฐบาลจีนนั้น ขอชี้แจงว่า ในส่วนของรัฐบาลไทยนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ผบ.ทร. เป็นผู้ลงนาม และได้มีการมอบให้เสนาธิการทหารเรือเป็นผู้ลงนาม

ขณะที่ฝ่ายจีน รัฐบาลจีน ได้มอบหมายให้องค์การบริหารงานของรัฐด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ หรือ The State Administration for Science, Technology and Industry for National Defense (SASTIND) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลจีนและเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มอบอำนาจให้ CSOC ที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ 100% โดยในหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของ CSOC โดยมีการระบุคำว่า State-owned ที่ย้ำถึงความเป็นรัฐวิสาหกิจส่วนเรื่องการจ่ายเงินให้กับ CSOC นั้น เป็นเพราะ SASTIND ได้มอบอำนาจเต็มให้กับ CSOC

อ่านข่าวเพิ่มเติม