Politics

องค์ประกอบ ‘ส.ส.ร.’ 200 คน ดึงเยาวชนร่วม พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ


องค์ประกอบ ส.ส.ร. 200 คน “ชินวรณ์” เผย เลือกตั้ง 150 คน ดึงเยาวชนร่วม 10 คน โยน กกต.กำหนดเกณฑ์ พร้อมลงมติพรรคร่วม เสนอร่าง รธน. ร่างเดียว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะ รองประธานคณะกรรมการประสานงาน พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมวิป 3 ฝ่าย เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ข้อยุติที่ชัดเจนของ องค์ประกอบ ส.ส.ร. หรือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ รวม 200 คน

องค์ประกอบ ส.ส.ร.

ทั้งนี้ แบ่งเป็น ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง 150 คน มาจากการเลือกของ ส.ส. 10 คน มาจากการเลือกของ ส.ว. 10 คน และมาจากการเลือกของที่ประชุมอธิการบดี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายมหาชน รัฐศาสตร์ และ ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 20 คน รวมถึงเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม จำนวน 10 คน

สำหรับกระบวนการ ในการดำเนินการคัดเลือกนั้น จะให้แต่ละกลุ่ม เป็นผู้เลือกกันเอง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ดำเนินการ กำหนดขั้นตอน และ หลักเกณฑ์การคัดเลือก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ เสนอร่างธรรมนูญ ในนามของพรรคร่วมรัฐบาล เพียงร่างเดียว โดยยึดหลัก การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)

ส่วนกระบวนการ หลังจากจัดตั้ง ส.ส.ร. แล้ว ให้มีการพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 240 วัน หลังจากนั้น จะเสนอให้รัฐสภา ให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปคือ นำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศใช้ต่อไป แต่หาก รัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ก็จะต้องทำประชามติ

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ชินวรณ์ บุณยเกียรติ

“ทั้งหมดนี้คือ หลักการของร่างรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับร่างรัฐธรรมนูญ ของฝ่ายค้าน แต่แตกต่างกันในรายละเอียด ที่เพิ่มองค์ประกอบของ ส.ส.ร. เข้ามา”นายชินวรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ การจะทำประชามติ จะทำเฉพาะประเด็น ที่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเท่านั้น ซึ่งคล้ายกับรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อรัฐสภาเห็นชอบ ก็จะประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่ถ้ารัฐสภาไม่เห็นชอบ ก็จะต้องทำประชามติ

สำหรับ การที่พรรคร่วมรัฐบาล เสนอร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน เพราะต้องการให้ การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ แก้ไขได้จริง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เป็นเรื่องที่ ส.ส.ร.จะไปดำเนินการพิจารณาแก้ไขต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังรายงาน และความคิดเห็นจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ในวันที่ 10 กันยายนนี้ พร้อมทั้งจะมีการพิจารณาญัตติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23-24 กันยายนนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า มาตรา 272 ทางพรรคประชาธิปัตย์ จะยื่นเองหรือไม่ นายชินวรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาล มีมติให้เสนอเพียงร่างเดียว เพราะหากเสนอหลายร่าง อาจจะมีปัญหาว่า ผู้เสนอญัตติ จะสามารถไปเซ็นต์ซ้ำซ้อนหลายฉบับ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ถ้าหากเป็น ส.ส. ต้องมีเสียงผู้เสนอ 100 เสียง

“ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา จึงควรเสนอ เพียงร่างเดียว และ แสดงความจริงใจว่า สามารถร่วมกันนำไปสู่ การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริง”นายชินวรณ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม