ดูหนังออนไลน์
Politics

ประกาศกำหนดค่าปรับคดีผิดกฎจราจรฉบับใหม่ รถเก่า-ควันดำ ปรับ 1 พัน!


“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดจำนวนค่าปรับกรณีทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 มีผล 26 ส.ค. เป็นต้นไป

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และเจ้าพนักงานจราจรได้ออกใบสั่งให้แก่ผู้ขับขี่นั้น

ค่าปรับใหม่26863

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่แห่งพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 กำหนดจำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บรรดาประกาศ ข้อกำหนด หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ค่าปรับ268631

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานข้อหาหรือฐานความผิด อาทิ

  • นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อม เสียสุขภาพ อนามัยแ ก่ผู้ใช้คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 400 บาท
  • นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมีหรือเสียง เกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนด มาใช้ในทางเดินรถ ปรับ 1,000 บาท
  • ใช้เสียงสัญญาณยาวหรือซ้ำเกินควร ปรับ 200 บาท
  • ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ที่ได้ติดตั้งไว้หรือทาให้ปรากฏในทางหรือที่เจ้าพนักงาน จราจรแสดงให้ทราบ ปรับ 500 บาท
  • ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร ปรับ 500 บาท
  • ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม สำหรับการสนทนา ปรับ 500 บาท เป็นต้น

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม